Menu

Outcome- en resultaatgericht subsidie- en inkoop

Veel gemeenten hebben moeite met het sturen op maatschappelijke effecten (outcome) en weten niet of de gesubsidieerde activiteiten of ingekochte zorg(arrangementen) bijdragen aan de gemeentelijke doelen en de gewenste effecten. Sinds de invoering van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet worden gemeenten bovendien verplicht om te sturen op resultaat en om outcome-indicatoren af te spreken met zorgaanbieders. In deze cursus leert u hoe dat te doen, zowel voor een subsidierelatie als bij een (zorg)inkoop.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor gemeentelijke programmamanagers, beleidsmedewerkers en inkoopmedewerkers (binnen het sociaal domein).

Programma

Sturingscontext, probleemanalyse en doelformulering (stappen 1 en 2). In dit eerste deel van de cursus wordt uitleg geven en gereflecteerd op de mogelijkheden en barrières bij outcome sturing. Vanuit deze inzichten worden de eerste twee fasen belicht: hoe te komen tot de probleemanalyse en de visieontwikkeling met de outcomegerichte doelen? Aan de hand van hun gemeentelijke probleemstellingen en voorbeelden gaan de cursisten aan de gang om dit toe te passen op de eigen situatie.
Formulering van resultaten (stap 3) en toepassing bij inkoop- en subsidiepraktijk. Het tweede deel richt zich op het maken van meetbare resultaatafspraken, gericht op de effectiviteit van de geleverde zorg of welzijnsdienst. Op welke aggregatieniveau maak je een dergelijk programma van eisen? Hoe worden de resultaten gemeenten en door wie? Hoe voorkom je onnodige administratieve lasten daarbij? Ook hier werken de cursisten voorbeelden uit de eigen praktijk uit. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij de afwegingen tussen subsidie en inkoop: wanneer is (juridisch) het één of ander van toepassing, en welke afwegingen maak je daarbij?

Docent

De heer Frits van Vught van Public consultancy.

Data en locatie

De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers