Menu

Opdrachtgevers

Overzicht van onze successen (onderzoek, interim-juristen, interim management, opleidingen en trainingen):

 • Projectleider juridische kwaliteitszorg Gemeente Veere

Als projectleider de juridische kwaliteit van de producten en diensten optimaliseren. Het gaat om het implementeren van de aanbevelingen uit de legal audit. De implementatie betreft het toekomstbestendig invullen van de juridische functie, internesamenwerking, doorvoeren van kaders en richtlijnen en de sturing juridische houdbaarheid.

 • 1-meting Waterschap De Dommel Een juridische 1-meting in opdracht van het Waterschap De Dommel. Deze audit toets de voortgang van het systeem van juridische kwaliteitszorg. De centrale onderzoeksvraag is wat de stand is van de juridische kwaliteitszorg ten opzichte van de in nulmeting die in 2011 is uitgevoerd.De 1-meting brengt de resultaten van deze inspanningen in beeld. De kaders voor de 1-meting zijn: de organisatie van de juridische functie, de werkwijze rond juridische processen en de kwaliteit van (de totstandkoming van) besluiten, besluitvorming, overeenkomsten, verordeningen en beleidsregels. Deze kaders zijn gelijk aan die van de 0-meting
 • Lefier, juridisch in control Lefier is een woningcorporatie met ambities in Noord-Nederland. Met vestigingen in Groningen, Hoogezand, Stadskanaal, en Emmen. Vanuit haar visie op de kwaliteit werkt de organisatie aan het op orde hebben van de basis, waaronder de juridische kwaliteit. Daarvoor wordt een legal scan uitgevoerd. Deze scan geeft een beeld van de huidige situatie. Een foto van de organisatie waar de verbeterpunten concreet worden genoemd. De scan brengt de kansen in beeld om op een meer geïntegreerde manier de juridische aspecten bij verhuur, aankoop, ontwikkeling en samenwerking te borgen.
 • Meting juridisch kwaliteit Gemeente Assen De rekenkamercommissie van de gemeente Assen heeft ons opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van het juridische proces binnen de gemeente Assen. De aanleiding is de indruk die bij een deel van de raad leefde dat de gemeente in juridische procedures (te) vaak aan het kortste eind trekt. Dit heeft juridisch herstelwerk, vertraging in de uitvoering of voldongen feiten tot gevolg. De rekenkamercommissie wenste dit beeld door middel van een onderzoek te toetsen aan de werkelijkheid.De centrale vraag was: In welke mate is in de gemeente Assen sprake van doelmatige en doeltreffende juridische kwaliteitszorg en de wijze waarop de juridische functie toekomstbestendig is en tijdig kan inspelen op de ontwikkelingen waarin de rol van de gemeente aan het veranderen is. Dit laatste heeft met betrekking op met name de participerende samenleving en de ketensamenwerking op tal van beleidsvelden.

Procesoptimalisatie

 • Proces bezwaarschriften Gemeente Zaanstad In het kader van het project ‘De klant in beeld’ is het proces voor de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Hierdoor is het mogelijk voor burgers en bedrijven om via de website een bezwaarschrift in te dienen. Verder dient het systeem de mogelijkheid om als bezwaarmaker in te loggen, de voortgang te bekijken en het dossier aan te vullen. Alle correspondentie vindt digitaal plaats. Het systeem sluit mooi aan op de digitalisering van de rechtbanken.Onze adviseur heeft het project inhoudelijk begeleid en op de maat van de gemeente gebracht. Daarin is tevens een interne efficiencyslag gemaakt en is de sturing op informele afhandeling van bezwaarschiften, voortgang en werkvoorraad verbeterd. Ook voorziet het systeem in het publiceren van de besluiten op de bezwaarschriften, een soort van lokale jurisprudentiebank.
 • Doorontwikkeling bedrijfsvoering sport- en welzijnsaccommodaties In diverse rollen adviseren wij stichtingsbesturen om te komen tot een effectievere bedrijfsvoering. Dan gaat het over de sturing op sportstimulering, het creëren van subsidiestromen, het opzetten van projecten, een second opinion op de AO/IC, uitvoeren van interne audits, begeleiden van fusietraject, invullen van een controlprotocol met de gemeente.

En verder:

 • Legal audit gemeente Emmen
 • Legal audit Sociaal Domein, gemeente Krimpenerwaard
 • Coaching en teamontwikkeling, gemeente Hellevoetsluis
 • Legal quick scan, gemeente Dalfsen
 • Training juridische kwaliteitszorg en control, VAST gemeenten
 • Interim-management gemeente Ede
 • Legal audit Omgevingsdienst – Zuid-Holland Zuid
 • Interim-management gemeente Zaanstad
 • Legal quick scan gemeente Veere
 • Rekenkameronderzoek gemeente Ede, Neder-Betuwe
 • Project juridische borging Gelderland, Ameland, Zuidplas, Hellevoetsluis, Noord-Holland
 • Legal audit Schouwen-Duiveland, Ameland, Dronten, Nijkerk, Reest en Wieden
 • Procesoptimalisatie (LEAN) Giessenlanden, Hellevoetsluis, Lelystad, Peel en Maas, Medemblik
 • Second opinion uitreding gemeenschappelijke regeling rond de invoering van de Participatiewet
 • Advies over subsidiebeleid, ASV en subsidieregelingen
 • Second opinion contracten
 • Second opinion samenwerkingsovereenkomsten
 • Training klachtrecht
 • Workshop ‘Toekomst juridisch functie’ Provincie Flevoland
 • Workshop juridische kwaliteitszorg & juridische vaardigheden gemeente Oldebroek

Contact met VIA Adviseurs

Voel u vrij om contact op te nemen voor meer informatie. U kunt ons vrijblijvend bereiken via info@via-adviseurs.nl, bellen naar 06 – 53 84 69 04 of het contactformulier invullen.

Ga naar contact